plaatje
Draaioorder molens
Draaioorder molens, begin 1612 gebouwd als tweetraps molengang aan de Oostdijk, vanaf maart 1613 aangevuld tot drietraps gang (molen verplaatst vanaf de Purmerender molengang, werd de westelijkste molen, latere ondermolen Nr. 1). Tussen 1632 en 1635 kwam er een tussenmolen bij (de tweede molen, de latere Nr. 2) om viertraps bemaling tot stand te brengen.

De molengang lag in het verlengde van de Draaioordersloot, tussen de Oostersloot en de Oostdijk. In het midden met een brug gekruist door de Purmerenderweg.

Kaart: Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1644.

Op 13 mei 1880 kon de dijkgraaf de goedkeuring van Gedeputeerde Staten mededelen om vier [Bouman schrijft drie, maar dat was de Graftdijkergang] molens met de daarbij behorende kolken en klokdijken te verkopen.

Advertentie in de Purmerender Courant van 23 mei 1880: "Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap "de Beemster", zijn voornemens, op Vrijdag 4 Juni 1880, des voormiddags 10 uur, in het logement "de Vergulde Roskam" te Purmerende, in het openbaar bij opbod, voor AFBRAAK te verkoopen: VIER WATERMOLENS, staande in de Beemster, aan de Draaioordersloot, nabij Purmerende, genummerd 1, 2, 3 en 4. De conditiën van verkoop liggen aan de Secretarie van het Waterschap "de Beemster", in de Hoogstraat te Purmerende ter inzage."
Bij de publieke verkoop brachten deze molens tesamen na aftrek van ƒ 40 klokgeld een bedrag van ƒ 1780 op.

Advertentie in de Purmerender Courant van 11 juli 1880: "OPENBARE VERKOOPING op woensdag, den 14 Julij 1880, des voormiddags ten 10 ure, op het terrein van den geamoveerde watermolen bij den Purmerenderweg in de Beemster, van werk- en brandhout, ijzer, enz."

Advertentie in de Purmerender Courant van 1 aug. 1880: "PUBLIEKE VERKOOPING van MOLEN-AFBRAAK IN DE BEEMSTER, op vrijdag, 6 augustus 1880, des voormiddags 10 ure, op het terrein van den gesloopten WATERMOLEN aan den O.Z. van den Purmerenderweg, tusschen de Rijper- en Volgerweg."

Advertentie in de Purmerender Courant van 5 sept. 1880: "PUBLIEKE VERKOOP IN DE BEEMSTER aan de Ringdijk nabij de Kwadijkerbrug, op woensdag 22 september 1880, des voorm. 10 ure door den deurwaarder J.W. Woestenburg te Hoorn, op het terrein van den gesloopten watermolen, hierboven gemeld van diverse molenafbraak, om contant geld."

Advertentie in de Purmerender Courant van 12 dec. 1880: "Heeren Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap DE BEEMSTER zullen op woensdag 29 december 1880, voormiddags 11 ure, in het Huis der gemeente te Midden-Beemster, ten overstaan van den te Purmerende gevestigden notaris D. van Os, publiek verkoopen de DRAAIOORDER MOLENERVEN aan den Purmerenderweg en Oostringdijk in de Beemster, in drie percelen, totale oppervlakte 3 hectaren 5 aren 51 centiaren."
De gronden, groot 3.05.51 hectare brachten ƒ 7175 op.Kadasterkaart 1811-1832.

Highslide JS

Het perceel waar de Draaioorder molengang heeft gestaan, op 8 januari 2006 gezien vanaf de Oostdijk. Op de helft doorsneden door de Purmerenderweg en daarachter opgehoogd voor het talud van de provinciale weg. Van de molentocht is niets meer te zien, maar het perceel ligt duidelijk hoger dan het omliggende land. De bovenmolen (Nr. 4) moet gestaan hebben in de onderdijk, waar nu de weg ligt.

Highslide JS

Vanaf de Purmerenderweg richting Oostdijk gezien op 24 juni 2006, hier vlak vooraan stond de tweede middenmolen (Nr. 3).

Highslide JS

Op 24 juni 2006 is de knik in de perceelsloot ter hoogte van de eerste middenmolen (Nr.2) nog steeds aanwezig. Deze knik was een gevolg van het hoger en dus ook breder worden van de kolkdijken na iedere molentrap.

Highslide JS

En hier heeft deze molen gestaan (Nr. 2).

De plaats van de ondermolen (Nr. 1) ligt nu ongeveer onder de snelweg A7.Vorige molengang
(13 van 15)
Volgende molengang
(15 van 15)
Of sluit dit venster om terug
te gaan naar het overzicht
Impressum
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg